Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10767
Title: Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thế Vinh
Advisor: Doãn, Thị Chín
Trần, Thị Thúy Ngọc
Keywords: Ảnh hưởng;Phật giáo;Nhân sinh quan;Đời sống tinh thần;Quảng Ninh
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án phân tích một số vấn đề lý luận về nhân sinh quan Phật giáo, luận án làm rõ thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tính tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 213tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10767
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031931.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.