Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10766
Title: Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên báo Quân đội nhân dân điện từ từ năm 2014 đến nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Tùng Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Thương Huyền
Keywords: Chủ quyền biển đảo Việt Nam;Quản lý;Thông tin đối ngoại;Quân đội nhân dân
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, đặc biệt là những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên báo chí, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu tăng cường, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động thông tin đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên báo QĐND nói riêng báo chí tuyên truyền nói chung trong thời gian tới.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10766
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00032038.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.