Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10763
Title: Truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội trên Báo điện tử hiện nay
Authors: Kiều, Tuyết Hoa
Advisor: Phạm, Thị Hoa
Keywords: Truyền thông chính sách;Bảo hiểm xã hội;Báo điện tử
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về truyền thông chính sách trên báo điện tử, luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội trên báo điện tử ở Việt Nam qua khảo sát một số báo và tạp chí, đề xuất các quan điểm và giải pháp tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội trên báo điện tử thời gian tới.
Description: 135tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10763
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00032005.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.