Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/107
Title: Giáo trình soạn thảo văn bản công tác tư tưởng
Authors: Lương, Khắc Hiếu
Mai, Đức Ngọc (Đồng chủ biên)
Keywords: Soạn thảo văn bản;Công tác tư tưởng;Giáo trình
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm 02 phần. Phần thứ nhất, lý luận chung về ban bản của Đảng. Phần này khái quát văn bản và văn bản của Đảng,thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng. Phần thứ hai, đề cập đến kỹ năng soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng như: yêu cầu và quy trình soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng, sử dụng văn phong trong soạn thảo văn bản công tác tư tưởng, soạn thảo một số văn bản thường dùng trong công tác tư tưởng...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/107
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Soan thao van ban.pdf30.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.