Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10683
Title: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội - luận điểm khoa học, nhân văn và cách mạng
Authors: Đoàn, Thế Hanh
Đào, Duy Anh
Keywords: Văn hóa;Vai trò
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị, số 532, tr.3 - 8;
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10683
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC20220000512.pdf278.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.