Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1068
Title: Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Giáo dục chính trị;Giáo dục lí luận;Cán bộ lãnh đạo;Quản lí;Giáo dục;Lào Cai
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn tổng hợp, khái quát làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về giáo dục lý luận chính trị; Phân tích, đánh giá thực trạng về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục lý luận chính trị tỉnh Lào Cai trong thời gian qua; Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục tỉnh Lào Cai hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1068
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thanh Ha.pdf928.63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.