Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10645
Title: Nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0
Authors: Đinh, Thị Hằng
Advisor: Trần, Mạnh Tuyến
Keywords: Nâng cao hiệu quả;Phát hành sách;Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ thực trạng, những nhân tố tác động đến hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong điều kiện cuộc CMCN 4.0, từ đó nghiên cứu phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị tại nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10645
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031818.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.