Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10606
Title: Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Bí thư chi bộ thôn, bản;Hà Giang
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, luận văn xác định phương hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10606
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031733.pdf885.2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.