Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10603
Title: Quản trị truyền thông nội bộ tại các công ty gia công phần mềm tại Việt Nam
Authors: Kiều, Thị Yến
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Công ty gia công;Phần mềm;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tiến hành khảo sát thực trạng truyền thông nội bộ (TTNB) ở 3 công ty gia công phần mềm nhằm đánh giá hiệu quả, xác định những ưu điểm, hạn chế trong quản trị hoạt động TTNB, từ đó nhận diện một số xu hướng chung, các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị TTNB tại các công ty này.
Description: 134tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10603
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031784.pdf6.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.