Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10592
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Bùi, Thị Hằng
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Phát triển kinh tế tư nhân;Huyện Bàu Bàng;Bình Dương
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về KTTN, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN ở huyện Bàu Bàng, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KTTN trong thời gian tới.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10592
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031766.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.