Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10568
Title: Năng lực của cán bộ cấp xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Năng lực;Cán bộ cấp xã;Bắc Ninh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và từ thực tiễn về năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10568
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031657.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.