Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10560
Title: Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Dũng Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Năng lực thực thi công vụ;Công chức cấp xã;Bắc Ninh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và từ thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức xã ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức xã ở địa phương trong thời gian tới.
Description: 94tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10560
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031649.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.