Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10553
Title: Quản lý nhà nước về văn hóa quan họ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Quý
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản li nhà nước;Quan họ;Văn hóa;Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và thừ thực tiễn quản lý nhà nước về văn hóa quan họ của UBND tỉnh Bắc Ninh hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về VHQH của UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về VHQH trong thời gian tới.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10553
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031642.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.