Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10549
Title: Quản trị hoạt động truyền thông nội bộ tại Tập đoàn SCI
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản trị hoạt động truyền thông;Tập đoàn SCI
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của quản trị hoạt động truyền thông nội bộ của Tập đoàn SCI, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản trị hoạt động truyền thông nội bộ của Tập đoàn SCI trong thời gian tới.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10549
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thi van anh.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.