Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10545
Title: Quản trị truyền thông thương hiệu FPT Software thu hút nguồn nhân lực
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Advisor: Hà, Huy Phượng
Keywords: Quản trị truyền thông;Thương hiệu FPT Software;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu này nhắm đến mục đích chỉ rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn; đồng thời đưa ra các giải pháp, khuyến nghị liên quan đến Quaen trị truyền thông thương hiệu thu hút NNL.
Description: 160tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10545
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031769.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.