Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10531
Title: Quản lý thông tin đối ngoại trên báo in hiện nay (Khảo sát Báo Thời Nay, Báo Ảnh Việt Nam, Báo Thế giới và Việt Nam từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2021)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Advisor: Lưu, Văn An
Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Quản lí thông tin đối ngoại;Việt Nam;Báo in
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng quản lý thông tin đối ngoại trên báo in (thông qua 3 ấn phẩm Thời Nay của báo Nhân dân; báo Thế giới và Việt Nam; và báo Ảnh Việt Nam), luận văn nêu rõ một số vấn đề đặt ra đối với quản lý TTĐN trên báo in, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý thông tin đối ngoại trên báo in trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10531
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031761.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.