Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10530
Title: Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump
Authors: Nguyễn, Duy Tuấn
Advisor: Phan, Văn Rân
Keywords: Tổng thống Donald Trump;Trung Quốc;Chính sách thương mại;Mỹ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở phân tích việc triển khai chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump, luận văn sẽ đánh giá các tác động của nó đến tình hình thế giới, khu vực, Việt Nam, từ đó dự báo xu hướng triển khai chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thời gian tới và khuyến nghị một số chính sách cho Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
Description: 149tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10530
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031759.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.