Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10529
Title: Quá trình thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015 đến nay
Authors: Nguyễn, Minh Giang
Keywords: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Chiến lược văn hóa đối ngoại
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về văn hóa đối ngoại– sức mạnh mềm ở thế kỷ XXI và nghiên cứu thực trạng Bộ VH,TT&DL trong việc thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015 đến nay, luận văn đề xuất các khuyến nghị nhằm thực hiện tốt hơn chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 166tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10529
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031758.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.