Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10526
Title: Quản lý thông tin văn hóa trên báo Thể thao&Văn hóa. LVThS Báo chí học
Authors: Đàm, Công Bắc
Keywords: Quản lí thông tin văn hóa;Báo Thể thao&Văn hóa
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát thực trạng để làm rõ các vấn đề trong hoạt động quản lý thông tin văn hóa trên báo TT&VH hiện nay, từ đó, chỉ ra một số vấn đề và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý thông tin văn hóa trên báo TT&VH trong thời gian tới.
Description: 143tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10526
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031731.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.