Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10508
Title: Vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức chính trị của công nhân Việt Nam trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội
Authors: Vũ, Minh Hoàn
Advisor: Nguyễn, Xuân Phong
Keywords: Thông tin xấu độc trên mạng xã hội;Nâng cao nhận thức chính trị;Công nhân Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức chính trị của công nhân, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng, vai trò của báo chí đối với việc nâng cao nhận thức chính trị của công nhân trước thông tin xấu, độc trên MXH qua khảo sát Báo Lao Động, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của báo chí đối với các vấn đề liên quan đến công nhân và nhận thức chính trị của công nhân trước tác động của MXH.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10508
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031736.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.