Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10496
Title: Sự biến đổi văn hóa truyền thống của người Mường ở Hòa Bình, Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh, Thị Thanh Minh
Advisor: Nguyễn, Thị Minh Tâm
Lương, Quỳnh Khuê
Keywords: Biến đổi văn hóa truyền thống;Người Mường;Hòa Bình;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở lý luận về sự biến đổi VH truyền thống, luận án phân tích để làm rõ thực trạng biến đổi VH truyền thống của người Mường ở Hòa Bình hiện nay; từ đó đưa ra một số phương hướng cơ bản và các giải pháp nhằm tác động tích cực đến sự biến đổi VH truyền thống của người Mường ở Hòa Bình hiện nay.
Description: 189tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10496
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031636.pdf4.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.