Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10492
Title: Quản lý thông điệp về nạn nhân là trẻ em trên Báo Công lý năm 2019 - 2021
Authors: Ma, Thanh Hằng
Advisor: Nguyễn, Thị Tố Quyên
Keywords: Quản lí thông điệp;Trẻ em;Báo Công lý
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, luận văn đi sâu tìm hiểu thực trạng quản lý thông điệp về nạn nhân là trẻ em trên báo Công lý năm 2019 - 2021. Từ đó, tác giả đưa ra một số phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về chủ đề này.
Description: 139tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10492
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031621.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.