Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10488
Title: Tổ chức hoạt động truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Authors: Kiều, Huy Dương
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Tổ chức hoạt động truyền thông;Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về truyền thông và tổ chức hoạt động truyền thông, tác giả khảo sát thực trạng việc tổ chức hoạt động truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Bảo tàng nhằm thu hút công chúng và khách tham quan.
Description: 146tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10488
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031613.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.