Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1048
Title: Tính bền vững trong phát triển kinh tế xã hội ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Trần, Phương Thảo
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Tính bền vững;Phát triển kinh tế;Xã hội;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Hệ thống hóa cơ sở lý luận, khái quát kinh nghiệm thực tiễn ở một số nước, một số địa phương khác trong nước để đánh giá thực trạng tính bền vững trong phát triển kinh tế xã hội ở Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, tìm ra phương hướng và giải pháp khắc phục hạn chế, duy trì và bảo đảm tính bền vững trước đòi hỏi mới của sự phát triển kinh tế trên địa bàn Quận trong thời gian tới. Đây là đề tài mang tính nghiên cứu ứng dụng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1048
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Phuong Thao.pdf969.33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.