Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10478
Title: Quản lý nội dung báo chí đa nền tảng tại báo Nông thôn Ngày nay
Authors: Hà, Đình Chung
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lí thông tin;Báo chí đa nền tảng;Báo Nông thôn Ngày nay
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nội dung báo chí đa nền tảng tại báo Nông thôn Ngày nay, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tối ưu hóa quản lý nội báo chí đa nền tảng ở các tòa soạn báo nói chung, ở tòa soạn báo Nông thôn Ngày nay nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ hiện nay.
Description: 134tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10478
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031574.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.