Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10477
Title: Phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Hà Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Phát triển;Làng nghề truyền thống;Hà Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển làng nghề truyền thống, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất những phương hướng, giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10477
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031610.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.