Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10476
Title: Giảm nghèo bền vững tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Lương, Thị Hải Yến
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Giảm nghèo bền vững;Huyện Mù Cang Chải;Yên Bái
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10476
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị
LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031608.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.