Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1047
Title: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Phát triển;Nông nghiệp;Hàng hóa;Thái Nguyên
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, đánh giá thực trạng tình hình phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, tác giả đề ra những giải pháp khoa học nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có tính bền vững ở tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1047
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Hong Nhung.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.