Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10462
Title: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính của ủy ban nhân dân quận ở thành phố Hải Phòng hiện nay
Authors: Phạm, Diệu Linh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Cải cách tổ chức;Bộ máy hành chính;Hải Phòng;Ủy ban nhân dân
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn cải cách TCBMHC của UBND các quận ở thành phố Hải phòng, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách TCBMHC của UBND các quận ở thành phố Hải Phòng thời gian tới.
Description: 99tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10462
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pham dieu linh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.