Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1046
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình
Authors: Phạm, Lan Hương
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Ninh Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển NNL nói chung, luận văn đánh giá thực trạng việc phát triển NNL ở tỉnh Ninh Bình trong quá trình CNH, HĐH giai đoạn 2005 - 2012, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế trong quá trình phát triển của nó, trên cơ sơ đó đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NNL ở tỉnh Ninh Bình trong quá trình CNH, HĐH đến năm 2020.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1046
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Lan Huong.pdf984.76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.