Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10454
Title: Phương thức lãnh đạo của Thành ủy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đối với chính quyền thành phố hiện nay
Authors: Lê, Xuân Lợi
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Phương thức lãnh đạo;Thành ủy Từ Sơn;Chính quyền;Bắc Ninh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận và từ thực tiễn PTLĐ của Thành ủy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đối với chính quyền thành phố hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu đổi mới PTLĐ của Thành ủy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đối với chính quyền thành phố thời gian tới.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10454
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le xuan loi.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.