Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10444
Title: Huyện ủy Tiền hải, tỉnh Thái Bình lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tham gia xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Trần, Văn Linh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;Xây dựng Đảng;Lãnh đạo;Thái Bình
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình lãnh đạo Đoàn Thanh niên huyện tham gia xây dựng Đảng, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đối với Đoàn Thanh niên huyện tham gia xây dựng Đảng thời gian tới.
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10444
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031220.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.