Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10443
Title: Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Ngô, Bảo Chung
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Lãnh đạo;Phòng, chống suy thoái;Tư tưởng chính trị;Đảng bộ Công an;Hà Nội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an huyện đối với công tác phòng chống suy thoái về tưu tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực trạng Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10443
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031182.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.