Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10438
Title: Chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel thuộc tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Kiện
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Công tác phát triển đảng viên;Đảng bộ;Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel;Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác phát triển đảng viên; thực trạng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel thuộc tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10438
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00030724.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.