Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10436
Title: Quản trị truyền thông nội bộ tại Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Quản trị truyền thông;truyền thông nội bộ;Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Quản trị TTNB tại Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel là nhằm hệ thống lại các lý luận quản trị TTNB doanh nghiệp, trên cơ sở đó tìm hiểu và phân tích thực trạng quản trị TTNB tại Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel. Từ đó, luận văn sẽ đưa ra các đề xuất, giải pháp giúp Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel nâng cao chất lượng quản trị TTNB bộ nhằm phục vụ tốt hơn mục tiêu kinh doanh của công ty đồng thời làm tốt hơn công tác thông tin nội bộ.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10436
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031565.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.