Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10433
Title: Ngoại giao văn hóa qua điện ảnh của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Advisor: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Ngoại giao văn hóa;Điện ảnh;Trung Quốc
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động ngoại giao văn hóa qua điện ảnh của Trung Quốc, đề tài nghiên cứu thực trạng, cách thức Trung Quốc thực hiện ngoại giao văn hóa thông qua các phim điện ảnh tham gia Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải từ năm 2016 đến nay; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị để phát huy hiệu quả vai trò của điện ảnh trong hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam.
Description: 140tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10433
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen trung hieu.pdf5.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.