Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10432
Title: Hoạt động ngoại giao môi trường của Vương quốc Anh đối với Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu năm 2021
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Hoạt động ngoại giao;Vương quốc Anh;Hội nghị Thượng đỉnh;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hình thành ngoại giao môi trường nói chung và sự triển khai hoạt động ngoại giao môi trường của Vương quốc Anh đối với Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu năm 2021, đề tài sẽ đánh giá thành tựu, hạn chế của những hoạt động ngoại giao môi trường của Vương quốc Anh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10432
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thi kim anh.pdf889.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.