Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10431
Title: Ngoại giao số của Hoa Kỳ trên nền tảng mạng xã hội và video trực tuyến từ năm 2011 đến nay
Authors: Nguyễn, Thanh Hiền
Advisor: Võ, Thị Hoa
Keywords: Ngoại giao số;Hoa Kỳ;Mạng xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về ngoại giao số của Hoa Kỳ trong quan hệ quốc tế, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng ngoại giao số của Hoa Kỳ từ năm 2011 đến nay, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam về sử dụng công cụ mạng xã hội và video trực tuyến trong các hoạt động ngoại giao.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10431
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thanh hien.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.