Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10428
Title: Hoạt động hợp tác giáo dục của cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Hợp tác giáo dục;Hợp tác quốc tế;Hàn Quốc;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài; khảo sát hoạt động hợp tác giáo dục của cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay; đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả của HTQT trong lĩnh vực giáo dục nói chung và hoạt động HTQT tại các cơ sở giáo dục nói riêng.
Description: 150tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10428
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031327.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.