Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10427
Title: Hoạt động đối ngoại công chúng khu vực biên giới Việt - Trung tại tỉnh Hà Giang từ năm 2015 đến năm 2021
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Hoạt động đối ngoại;Biên giới Việt - Trung;Hà Giang
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luân văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại công chúng tại khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc của tỉnh Hà Giang từ năm 2015 đến năm 2020, từ đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động đối ngoại công chúng tại khu vực biên giới giữa hai nước Việt – Trung của tỉnh Hà Giang thời gian tới.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10427
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031229.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.