Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10426
Title: Quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay
Authors: Trần, Lâm Phú
Advisor: Nguyễn, Viết Thảo
Keywords: Quản lí;Hoạt động đối ngoại;Thanh Hóa
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác quản lý hoạt động đối ngoại; thực trạng quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa.
Description: 99tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10426
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031186.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.