Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10425
Title: Triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Authors: Dương, Minh Ngọc
Advisor: Lại, Thái Bình
Keywords: Chiến lược;Ấn Độ Dương;Thái Bình Dương
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích, luận giải Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thời Thổng thống Trump; thực trạng triển khai Chiến lược, tác động Chiến lược đối với tình hình khu vực và Việt Nam; đề xuất một số giải pháp phù hợp tình hình đất nước để điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10425
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031178.pdf958.59 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.