Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10424
Title: Quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục thể dục thể thao từ năm 2019 đến nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Thương Huyền
Keywords: Quản lí;Hoạt động đối ngoại;Tổng cục thể dục thể thao
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khái quát và làm rõ những vấn đề cơ bản về thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại; đánh giá thực trạng về công tác quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục thể dục thể thao từ năm 2019 đến nay; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Thể dục thể thao trong giai đoạn tới.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10424
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031154.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.