Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10419
Title: Quản lý hình ảnh chính trị gia trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Mai Sương
Advisor: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Quản l hình ảnh;Chính trị gia;Báo mạng điện tử Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận về quản lý hình ảnh chính trị gia trên báo mạng điện tử, luận văn khảo sát thực trạng quản lý hình ảnh chính trị gia trên ba tờ báo mạng điện tử VietnamPlus, Vietnamnet và VnExpress hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị về quản lý hình ảnh chính trị gia trên báo mạng điện tử thời gian tới.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10419
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn BC - Lê Thị Mai Sương.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.