Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10415
Title: Quản lý nội dung phản biện xã hội về các sự cố môi trường trên báo Tuổi trẻ Online
Authors: Bùi, Lan Anh
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lý nội dung;Phản biện xã hội;Tuổi trẻ Online
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận, tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nội dung phản biện xã hội về các sự cố môi trường trên báo Tuổi trẻ Online hiện nay, đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp tăng cường quản lý nội dung phản biện xã hội về các sự cố môi trường trên báo Tuổi trẻ Online trong thời gian tới.
Description: 149tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10415
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Lan Anh.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.