Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10402
Title: Quản trị thông điệp về đạo đức vận động viên thể thao trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Lý, Đức Thùy
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản trj thông điệp;Đạo đức;Vận động viên thể thao;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản trị thông điệp về đạo đức VĐV TT trên BMĐT, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý thông điệp về đạo đức VĐV TT trên các tờ báo điện tử Văn hóa, báo điện tử Zing, Báo điện tử Tổ Quốc, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị thông điệp về đạo đức VĐV TT trên BMĐT Việt Nam thời gian tới.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10402
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00030904.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.