Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10401
Title: Mô hình Chính phủ điện tử của một số quốc gia Bắc Âu và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Phan, Nguyên Hưng
Advisor: Phạm, Hoa
Keywords: Mô hình Chính phủ điện tử;Quốc gia Bắc Âu;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về CPĐT, trên cơ sở khảo sát và làm rõ mô hình CPĐT Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, luận văn chỉ ra những giá trị tham khảo cho việc xây dựng CPĐT ở Việt Nam.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10401
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031209.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.