Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10387
Title: Thông điệp về LGBT trên báo in và báo mạng điện tử hiện nay
Authors: Vũ, Thị Hoài
Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết Minh
Keywords: Thông điệp;LGBT;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận nghiên cứu đề tài “Thông điệp về LGBT trên báo in và báo mạng điện tử hiện nay” nhằm đạt được các mục đích sau: Thứ nhất, tìm ra những khía cạnh về truyền tải các thông điệp về LGBT mà báo chí truyền thông đề cập tới xã hội trên báo in và báo mạng điện tử. Phân tích những nội dung thông điệp báo chí về sự kỳ thị và chống kỳ thị đối với cộng đồng LGBT; Thứ hai, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung thông điệp về LGBT trên báo in và báo mạng hiện nay; Thứ ba, phân tích hình thức thông điệp về LGBT trên báo in và báo mạng hiện nay; Thứ tư, tóm tắt những thông điệp báo chí và đưa ra giải pháp để nâng cao thông điệp về LGBT trên báo in và báo mạng điện tử tại Việt Nam hiện nay.
Description: 130tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10387
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KLTN_Anh BC_vu thi hoai.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.