Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10386
Title: Phóng sự ảnh về nạn nhân chất độc màu da cam
Authors: Phạm, Thị Thu Hảo
Advisor: Dương, Quốc Bình
Keywords: Phóng sự ảnh;Chất độc màu da cam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn cung cấp những hình ảnh chân thực về cuộc sống của các nhân vật giúp ngƣời đọc có cái nhìn đúng đắn và chân thực hơn về các bệnh nhân nhiễm chất độc da cam; thông qua các giá trị về mặt lý luận có thể giúp mọi ngƣời trong xã hội có thêm nhiều kiến thức, nhận biết để đƣa ra những biện pháp đúng đắn để giúp đỡ con em mình ngƣời thân mình vƣợt qua đƣợc rào cản tâm lý vƣơn lên trong cuộc sống.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10386
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KLTN_Anh BC_pham thi thu hao.pdf8.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.