Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1038
Title: Tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Dương, Thị An
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Tác động;Tiêu cực;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Phát triển kinh tế;Xã hội;Hải Dương
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích, đánh giá tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Đề xuất một số kiến nghị mang tính giải pháp nhằm tăng cường huy động và sử dụng vốn đầu tư FDI ở tỉnh Hải Dương.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1038
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Thi An.pdf965.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.